Get Adobe Flash player
NASZA SZKOŁA OFERUJE: RÓŻNORODNE SEKCJE SPORTOWE, ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ TEATRALNYCH ORAZ REDAKCYJNYCH, ROZWÓJ UZDOLNIEŃ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH, LEKCJE W PRZYRODZIE, CIEKAWE LEKCJE HISTORII, ZAJĘCIA TANECZNE, GIMNASTYKĘ ARTYSTYCZNĄ, PŁYWANIE, ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYKORZYSTANIEM TABLIC INTERAKTYWNYCH, STAŁE ŁĄCZE Z INTERNETEM, INDYWIDUALNE STANOWISKA KOMPUTEROWE, MULTIMEDIALNĄ CZYTELNĘ, OPIEKĘ ŚWIETLICOWĄ Z DOŻYWIANIEM, OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ I STOMATOLOGICZNĄ, FACHOWĄ POMOC KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ I DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZĄ, PROFESJONALNĄ OPIEKĘ LOGOPEDY, ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ, KONSULTACJE PRZED SPRAWDZIANEM, ROZWÓJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO, ZAJĘCIA POD NAZWĄ „DOBRY START PRZEDSZKOLAKA”, KOŁO INICJATYW TWÓRCZYCH, KOŁO „BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM”, ZAJĘCIA WSPIERAJACE POŻĄDANE ZACHOWANIA METODĄ POZYTYWNYCH WZMOCNIEŃ-ART.-TERAPIA, REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
Szanowni Rodzice/Opiekunowie
Nieobecności dziecka na obiedzie z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn należy zgłosić  telefonicznie najpóźniej do 8:30 danego dnia u intendenta (nr tel. 76 746 50 17) lub kierownika świetlicy (nr tel. 76 746 50 14). W przypadku dzieci z oddziału przedszkolnego z wydłużonym czasem pracy, nieobecność należy zgłosić do godz. 8.00. Zgłoszenie dokonane w ten sposób będzie podstawą do nienaliczania opłaty na czas nieobecności.
Wydawanie obiadów odbywa się wg podanego harmonogramu godzinowego (godziny posiłków mogą ulec zmianie w/g potrzeb):
- klasy I- III godziny 1130 - 1150
- klasy IV- VI godziny 1235 - 1250
- klasy VII- VIII godziny 1335 - 1345
Obiady wydawane są  do godziny 1445
Płatności za posiłki obiadowe i opłaty za przedszkole o wydłużonym czasie pracy:
Obowiązują wpłaty (na czas pandemii) wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły.
Przed dokonaniem przelewu należy uzgodnić kwotę wpłaty z intendentem (nr tel. 76 746 50 17).
Rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1a Polkowice
- nr konta: 76 1020 3017 0000 2402 0166 6734
- w tytule przelewu podać: - imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc, którego wpłata dotyczy.
Miesięczne opłaty za posiłki należy wnosić do dnia 10-tego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy płatność, za wyjątkiem miesiąca czerwca, w którym należy wnieść opłatę do dnia 20-tego czerwca.
Prosimy o sprawdzone i dokładne kwoty wpłat, prosimy nie zaokrąglać kwot odpłatności.
http://www.medicus.ump.edu.pl/images/O-nas/do-artykulow/szkola-z-misja-duze.png