Rok szkolny 2007/2008

Wewnątrzszkolna procedura przeprowadzania sprawdzianu osiągnieć szóstoklasisty
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach

 


Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.).
 2. Procedury i instrukcje przygotowania i przeprowadzenia sprawdzianu opracowane przez OKE we Wrocławiu.

 

Postanowienia ogólne

 1. Sprawdzian dla klasy VI odbywa się na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach w terminach ustalonych przez OKE we Wrocławiu.
 2. Sprawdzian może przebiegać w obecności niezależnych obserwatorów powołanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 3. Prace uczniowskie sprawdza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 4. Sprawdzian organizuje Szkolny Zespół Egzaminacyjny powołany przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którego powołuje dyrektor OKE.
 5. Nad prawidłowością przebiegu sprawdzianu w wyznaczonych salach czuwają zespoły nadzorujące powołane przez dyrektora.
 6. W przypadkach nagłej nieobecności członka zespołu jego miejsce zajmuje osoba znajdująca się na pierwszym miejscu listy rezerwowej.
 7. Sprawdzian piszą wszyscy uczniowie.
 8. Uczniowie, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie będą mogli przystąpić do sprawdzianu albo przerwą sprawdzian mogą do niego przystąpić w terminie dodatkowym wyznaczonym przez OKE.
 9. Wynik egzaminu podany jest w postaci punktów, nie wpisuje się go na świadectwie i nie wpływa on na promocję ucznia ani na rekrutację do gimnazjum.
 10. Czas przeznaczony na wykonanie zadań wynosi 60 minut. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z zaleceniami PPP może być wydłużony o 50%.
 11. Maksymalna ilość punktów do uzyskania wynosi 40.
 12. Test sprawdza pięć kluczowych umiejętności:
 1. Wszyscy uczniowie kl. VI oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie mogą być zapoznani ze wszystkimi informacjami dotyczącymi sprawdzianu.
 2. Na każdy rok szkolny dyrektor szkoły przygotowuje harmonogram zdań, z którym zapoznani są uczniowie, nauczyciele i rodzice.

 

I. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. 

 1. Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący szkolnego zespołu lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego składa je w stanie nienaruszonym w szafie metalowej (sejfie) znajdującej się w kadrach szkoły.
 2. Pakiety z zestawami egzaminacyjnymi pozostają w zamknięciu do czasu przeprowadzenia sprawdzianu.
 3. Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu sprawdzianu w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów. Fakt ten zostaje odnotowany w protokole.
 4. Wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe zestawy egzaminacyjne umieszcza się w opisanej kopercie, którą się zakleja. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych zestawów odnotowuje się w protokole w uwagach o przebiegu sprawdzianu, który przekazuje się do okręgowej komisji wraz z niewykorzystanymi i wadliwymi zestawami.
 5. Bezpośrednio po zakończeniu sprawdzianu następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, naklejenie kodów kreskowych oraz wpisanie kodów przez zespół nadzorujący, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole oraz spakowanie i opisanie koperty zgodnie z zaleceniami okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 6. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel dostarcza wypełnione zestawy egzaminacyjne wraz z dokumentacją do właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

II. Zasady obiegu informacji.

 1. Wychowawcy klas szóstych zapoznają uczniów i ich rodziców z procedurą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej w Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach.
 2. Pedagog szkolny przygotowuje informacje, dotyczącą uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu, oraz informuje ich rodziców o prawie przystąpienia tych uczniów do sprawdzianu w formie dostosowanej do ich dysfunkcji.
 3. Wychowawcy klas szóstych współpracują z pedagogiem szkolnym oraz z komisją w celu usprawnienia obiegu informacji.

W przypadku braku możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniem lub jego rodzicami (długotrwała choroba, wyjazd) wychowawcy przekazują niezbędne informacje pocztą.

 

III. Przygotowanie i organizacja sprawdzianu.

 1. Organizacją sprawdzianu zajmuje się Szkolny Zespół Egzaminacyjny powołany przez dyrektora szkoły, który jest przewodniczącym tego zespołu.

W przypadku nieobecności członka zespołu nadzorującego jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowych (wg kolejności na liście).

 1. Zadania zespołów nadzorujących:

3. Rozpoczęcie i przebieg sprawdzianu:

- o sposobie kodowania,
-
 o obowiązku zapoznania się z instrukcją przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań,
-
 o sprawdzeniu kompletności zestawu,

- opuszczać sali egzaminacyjnej bez przyczyny,
-
 rozmawiać ze sobą,
-
 komentować ani wyjaśniać zadań,
-
 komentować zawartości prac uczniów ani w nie ingerować,
-
 zakłócać pracę uczniów,

 UWAGA: Wyjątek stanowi sytuacja udzielania pomocy medycznej:

4. Zakończenie sprawdzianu:

- poprawność kodu zamieszczonego przez ucznia na zestawie zadań i karcie odpowiedzi,
-
 czy oddany przez ucznia zestaw zadań jest kompletny i czy zawiera kartę odpowiedzi,

 5. Ustalenia końcowe

- wychowawców klas szóstych,
- pedagoga,
- bibliotekę szkolną,
- dyrektora szkoły,
- stronę internetową.