Świetlicowy konkurs plastyczny pn. „Portret mojej Mamy”

czwartek, 9 Maja 2024

Regulamin świetlicowego konkursu plastycznego pn. „PORTRET MOJEJ MAMY”.

 1. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach im. Kornela Makuszyńskiego.
                                    
 2. Cele konkursu: 
 • kształtowanie silnych więzi rodzinnych;
 • rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów;
 • rozwijanie zainteresowań  i zdolności plastycznych; 
 • ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnych; 
 • poszerzanie wiadomości uczniów o technikach plastycznych;
 • zwrócenie uwagi na rolę mamy w wychowaniu dzieci;
 1. Zasady uczestnictwa:                                                                         
 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III;                                                  
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej portret swojej mamy;
 3. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolaż).   format prac: A4 lub A3;                                               
 4. Pace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci; każdy uczestnik powinien dostarczyć jedną pracę;
 5. Praca powinna być opisana na odwrocie metryczką, zawierającą imię    i nazwisko autora pracy oraz  klasa; 
 6. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa  powołana  przez organizatora konkursu;
 7. Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac laureatów konkursu i przyzna I, II i III miejsce, a autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody;
 8. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin;
 9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom; 
 10. Termin składania prac do 27.05.2024r. do sali 005. 
 11. Opiekunowie konkursu: Agata Duda, Paulina Podgajna – Jankowiak.                          
   

red. sp2_robert_zaras