Egzamin ósmoklasisty 2024

piątek, 12 stycznia 2024

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 15 lipca 2022 r:

 1. Egzaminy ósmoklasisty odbędą się w formie pisemnej:
 • język polski - wtorek 14 maja 2024 r., godz. 9:00,
 • matematyka - środa 15 maja 2024 r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny - czwartek 16 maja 2024 r., godz. 9:00. 

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych ( z wyjątkiem uczniów będących  obywatelami Ukrainy).

 1. Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec. 
 • język polski – poniedziałek 10 czerwca 2024 r., godz. 9:00,
 • matematyka – wtorek 11 czerwca 2024 r., godz. 9:00,
 • język obcy nowożytny – środa 12 czerwca 2024 r., godz. 9:00
 1. Czas trwania egzaminu:
 •  języka polski - 120 minut ( czas wydłużony: 180 min. lub 210 min.), 
 •  matematyka - 100 minut (czas wydłużony: 150 min), 
 •  język obcy - 90 minut (czas wydłużony 135 min.). 

Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi:

1) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (5 min.)

2) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań otwartych na kartę rozwiązań zadań otwartych (jeżeli stanowi część arkusza egzaminacyjnego danego ucznia) oraz poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (10 minut). 

Wydłużony czas mają uczniowie, którym przyznano dostosowania na egzaminie.

 1. Wyniki egzaminów ósmoklasisty:
 • podane zostaną do wiadomości 3 lipca 2024 r.
 • wydanie przez szkołę zaświadczeń dla uczniów nastąpi 3 lipca 2024 r.
 1. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych mają pierwszeństwo podczas rekrutacji do wybranych szkół ponadpodstawowych.
 1. Jeżeli Państwa dzieci zażywają stale leki i taka konieczność może się zdarzyć podczas egzaminu, to prosimy o dostarczenie Dyrektorowi szkoły zaświadczenia od lekarza o konieczności przyjmowania leku.

W TRAKCIE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

1. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z takich urządzeń. 

2. Uczeń powinien być wyposażony:

 • na egzaminie z j. polskiego i j. obcego nowożytnego w długopis lub pióro z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych)
 • dodatkowo na egzaminie z matematyki w linijkę.

3. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

4. Uczniowie mogą wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

5. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Przed wejściem do sali uczniowie losują numery stolików, przy których będą pracować.

6. Po otrzymaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniowie sprawdzają kompletność arkuszy, sprawdzają zgodność numeru Pesel i kodu na otrzymanych naklejkach, a następnie czytają instrukcję. Wyznaczony czas liczony jest od momentu, gdy uczniowie rozpoczynają pracę z zadaniami (godz. rozpoczęcia i zakończenia zapisana jest w widocznym miejscu na tablicy).

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.

8. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

9. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz
egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany
w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

10. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. 

11. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Uczeń ten będzie musiał zdawać egzamin ponownie w terminie dodatkowym.

12. Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

13. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. 

14. Przewodniczący zespołu nadzorującego po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym: informuje zdających o zakończeniu pracy i wyznacza dodatkowy czas:
a) w przypadku egzaminu z języka polskiego i matematyki – 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),
 b) w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego – 10 minut na sprawdzenie poprawności zapisania rozwiązań zadań otwartych na karcie rozwiązań zadań otwartych, jeżeli stanowi ona część arkusza egzaminacyjnego (dotyczy wszystkich zdających) oraz na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi);
3) poleca członkom zespołu nadzorującego kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów
4) poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na  brzeg stolika.

15. Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są: informatory o egzaminie ósmoklasisty, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminu próbnego, zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych, arkusze wykorzystane do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty do 2022 r.

Szanowni Rodzice, przekazujemy również informację o udostępnieniu na stronie internetowej CKE materiałów dotyczących stresu egzaminacyjnego przeznaczonych dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

Link do materiałów dostępnych na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej.

red. sp2_robert_zaras