ASPE

ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W POLKOWICACH

ASPE logo

Gmina Polkowice realizuje projekt "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach i przedszkolu w Gminie Polkowice – pilotaż". Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem grantu jest pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Wsparciem objęci są uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

  • mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.), w komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych,
  • prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
  • prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania uczniów i uczennic w szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanego przez nauczyciela i specjalistów.
Czas realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 28.02.2023 r.
Wartość grantu to 516 589,60 zł

Patroni: Fundusze Unijne, Rzeczypospolita Polska, Unia Europejska

 

logo Fundusze europejskie, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Godło Dolnego Śląska oraz Uni Europejskiej

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rekrutacji do projektu

pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów”.

Informujemy, że w dniach od 16 do 20 września 2022 r. prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca do projektu pn. „Nauka nowej generacji. Start w lepszą przyszłość polkowickich uczniów", współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rekrutacja prowadzona w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach kierowana jest do uczniów uczęszczających do tej szkoły i dotyczy udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych:

  1. zajęcia „Radosne Muzykowanie”,

  2. zajęcia „Stratus”,

  3. zajęcia „Matematyczni Detektywi”.

Informujemy, że uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż w jednym rodzaju wsparcia, a udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje w zakresie dokumentów rekrutacyjnych, warunków rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie zawiera Regulamin Projektu dostępny w Biurze Projektu w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice, tel. 76/8451414 oraz na stronie internetowej projektu: https://projekty.polkowice.eu/projekty/nauka-nowej-generacji-start-w-lepsza-przyszlosc- polkowickich-uczniow/

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać także u koordynatora szkolnego w Biurze projektu w szkole (tel. 76/ 845 14 14) oraz u koordynatora gminnego w Urzędzie Gminy Polkowice pod numerem telefonu 76/847 41 45.

Zapraszamy do udziału w projekcie!