Z kulturą mi do twarzy

Logo projektu z kulturą mi do twarzy.

W tym roku szkolnym uczniowie klas 0 – 3 wraz z wychowawcami biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024 (pkt. 1, 2, 4, 8, 10). Autorami projektu są Paulina i Mariusz Berkowscy, nauczyciele z inowrocławskich placówek oświatowych.

CELE PROJEKTU:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm - kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku,
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt będzie realizowany od października do maja przyszłego roku, a relacje z  wykonywanych zadań będziemy na bieżąco umieszczać na stronie szkoły.